INFO

Urbanistická studie Karolina
Ostrava /

Klient:

Statutární město Ostrava

Autor:

Mgr. Ing. arch. Andrzej Duda
Dr. Ing. arch. Jan Kubec(koordinátor)
Mgr. Ing. arch. Henryk Zubel
Prof. Dr. Ing. arch. Jerzy Witeczek
Ing. arch. Mgr. Karel Cieslar (zodpovědný projektant)

Spolupráce:

Mgr. Ing. arch. Magdalena Gilner
Mgr. Ing. arch. Maria Strukowska-Zalewska
Rafal Lipiński (model 3D)
Slawomir Orzechowski (grafické zpracování)
Blazej Janik (model území)
Ing. Marián Kroček (životní prostředí, zeleň)
Ing. Sylva Kajnarová (vodní hospodářství)
Ing. Iva Mičková (doprava)
Ing. Jiří Škvain (energetika, spoje)

Urbanistická studie byla vypracována na základě vítězného návrhu mezinárodní architektonicko–urbanistické soutěže z roku 2000. Studie byla odevzdána městu v roce 2003. Výstupy této studie byly v tomtéž roce zapracovány do územního plánu, takže vše vypadalo, že město hodlá prosazovat naplnění zvolené urbanistické koncepce. Ta počítala s rozčleněním výstavby do několika fází a s kompozičním křížením pravoúhlých ulic, přičemž hlavní kloub uličního systému se nacházel v prostoru zachovaných historických hal.
Koncepce tzv. „Městského pole“ (Open City Field) jako nové rozvojové osy města ve spojení s rehabilitací hlavní rozvojové osy zeleně podél řeky Ostravice (nadregionálního biokoridoru), tvoří základní kostru nové kompozice území.
Osa „Městského pole“ pak navazuje na hlavní rozvojovou osu Ostravice. „Městské pole“ jako lineární kompoziční prvek byl navržen ve směru východ západ a „oživen“ kolmým pruhem vybavenosti od nádraží ČD přes dvojhalí, který by po dislokaci elektrorozvodny pokračoval až k řece. Původně navržené severojižní zónování řešeného území nekoliduje s realizací výstavby Karoliny v pásech rovnoběžných s Tř. 28. října, t. j. kolmo na „Městské pole“. Naopak tento kompoziční rastr by při realizaci umožnil podmínky pro lepší provozuschopnost každé etapy.

Urbanistická studie Karolina Urbanistická studie Karolina Urbanistická studie Karolina Urbanistická studie Karolina Urbanistická studie Karolina Urbanistická studie Karolina