INFO

Studie hraničního mostu pro pěší
Český Těšín, Cieszyn (PL) /

Autor:

Ing. arch. Vlado Milunić, Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Bude konečně postaven nový most pro pěší v centru města Těšína?
V roce 2012 uplyne 30 let od demolice původní lávky.

Těšín a Český Těšín spojují nyní dva mosty, ale už ke konci roku 2003 samosprávy obou měst přišly s nápadem postavit další spojení. Měl být postaven mezi stávajícími mosty a ulehčit přecházení z centra jednoho města do druhého.

Projekt mostu francouzského architekta Francoise Roche, který byl na stole před několika lety, je už dávno neaktuální (viz. příloha webové stránky starosty Cieszyna pana B. Ficka http://www.bogdanficek.pl/?p=p_26 )

Projekt „Granica“ polského architekta Roberta Konieczneho (přestavba bývalé celnice pod zámkem) může být pouze reakcí polské strany na českou investici s fondu EU „Avion“ (Noiva), ale nikdy nenahradí nutnou společnou investici do nového mostu. Také plánovaná lávka mezi sportovními areály nemůže nahradit přirozené nejkratší spojení hlavních náměstí obou měst.

Za této situace jsme si dovolili přijít s vlastní „občanskou iniciativou“ a ujmout se tohoto tématu, společně s kolegou architektem Vlado Milunićem z Prahy. Netajím se s tím, že je to můj dobrý přítel z dob mého působení v hlavním městě. Vlado Milunić je spoluautor „Tančícího domu“ (spolu s F. Gehrym) a autor mnoha vynikajících realizací a projektů. S mou iniciativou souhlasil a připravil pohotově první koncepční model. V těchto dnech bude studie nového mostu s vyhlídkovou terasou nabídnuta k veřejné debatě. Je k tomu vhodná doba, volby samospráv po obou stranách hranice jsou výbornou příležitostí k přijímání nových a odvážných rozhodnutí.

Nový most je dlouhý 90 metrů, na jeho třech ocelových obloucích příhradové konstrukce je zavěšena lávka široká 3,5 m, uprostřed rozpětí, v nejvyšším bodě, je umístěna ve výšce 22 m nad hladinou vyhlídková plošina spojená schodištěm s lávkou. Z vyhlídkové plošiny můžeme obdivovat panorama zámeckého návrší a řeky Olzy. Vyhlídková plošina je současně střechou níže položené kavárny pro případ nepohody. Konstrukce mostu bude v nočních hodinách intenzivně osvětlena v národních barvách obou zemí.

Vyhlídková plošina v ose řeky je idea, kterou jsem prezentoval už v roce 2001 (viz. příloha), v nové studii jsme rezignovali na umístění větší kubatury nad řekou Olzou, především z důvodů statických a ekonomických. Předložené řešení splňuje nutnou podmínku správce vodního toku neumisťovat podpory v korytu řeky.
Nový most bude symbolizovat skutečné spojení města a bude určitě velkou turistickou atrakcí.

Francouzský architekt F. Roche napsal ke svému projektu: „Nikoli estetika a historie ale genetika.“ My ve své koncepci se chceme vracet právě k historickým kořenům 1200 let starého města, ctít Vitruviovy zásady „firmitas, utilitas, venustas“ a ukázat, že moderní architektura nemusí nutně k nám přicházet ze západu, nemusí být drahá a mít pochybnou funkčnost.

Estetika mostu je mnohoznačná, můžeme v ní odkrývat motiv plynulého přechodu české vlajky v polskou nebo motiv „tří bratří“, spojení dvou měst v jedno, a obecně … vzájemnou otevřenost.

Náklady na stavbu byly předběžně odhadnuty na cca 60 mil Kč. Město by mělo požádat o dotace z fondů EU. Investice je přece spojením měst a národů, které byly kdysi násilně rozděleny.
Nový most by měl být postaven do dvou až tří let.

V Těšíně, 8. 9. 2010 Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Będzie wreszcie wybudowany nowy most dla pieszych w centrum miasta?
W roku 2012 upłynie 30 lat od jego rozbiórki.

Cieszyn z Czeskim Cieszynem łączą teraz dwa mosty, ale już pod koniec 2003 roku samorządy obu miast wpadły na pomysł budowy trzeciej przeprawy. Miał on stanąć pomiędzy istniejącymi mostami i ułatwić przechodzenie z centrum jednego miasta do drugiego.

Projekt mostu-węzła Francoisa Roche´a, który pojawił się kilka lat temu i miał połączyć Cieszyn z Czeskim Cieszynem już dawno upadł (patrz załączony artykuł burmistrza Ficka).

Projekt „Granica“ kolegi Roberta Koniecznego może być odpowiedzią strony polskiej na czeską inwestycję unijną „Avion“ (czy też „Noiva“), lecz nie zastąpi on koniecznej, wspólnej odbudowy mostu pieszego. Kładka pomiędzy terenami sportowymi jest potrzebna, ale również nie może pełnić funkcji naturalnego oraz najkrótszego połączenia rynków obu części miasta.

W tej sytuacji pozwoliłem sobie z własnej, przez nikogo nie sugerowanej woli, podjąć sie tego tematu. Zaprosiłem do współpracy słynnego architekta czeskiego Vlado Milunića z Pragi. Nie ukrywam, jest on moim przyjacielem z czasów mego pobytu w stolicy państwa czeskiego. Autor „Tańczącego domu“ (razem z F. Gehrym) oraz wielu innych znakomitych realizacji i projektów był pomysłem zachwycony i wykonał pierwszy koncepcyjny model.
W tych dniach zostanie koncepcja nowego mostu z platformą widokową przedstawiona do debaty publicznej. Czas jest przychylny, wybory samorządowe po obu stronach granicy są świetną okazją do podejmowania nowych, odważnych decyzji.

Nowy most długości okolo 90 m jest zawieszony na trzech łukach stalowej konstrukcji kratownicowej. Na osi rzeki jest umieszczona platforma widokowa, połączona z mostem schodami, z której można będzie podziwiać panoramę cieszyńskiego wzgórza zamkowego oraz Olzę. Platforma widokowa jest równocześnie zadaszeniem niżej położonej kawiarni. Konstrukcja mostu zostanie intensywnie oświetlona w kolorach narodowych obu państw.

Platforma widokowa na osi rzeki to pomysł, który przedstawiłem w roku 2001 (patrz załącznik). W nowym projekcie zrezygnowaliśmy z większej architektury na osi rzeki, również ze względów statyki oraz ekonomiki mostu.
Wisząca kładka ma szerokość 3,5 m. Nowy most - symbol nad Olzą ma być wielką atrakcją turystyczną Cieszyna.
O ile F. Roche pisał w opisie swego projektu: „nie estetyka, nie historia, ale genetyka“, my raczej w swojej koncepcji chcemy powrócić do historycznych korzeni 1200- letniego miasta, uszanować zasady „firmitas, utilitas, venustas“ Witruwiusza, oraz pokazać, że nowoczesność nie musí być koniecznie rodem z Zachodu, być nieekonomiczna, czy też wątpliwej użyteczności.

Estetyka mostu jest wieloznaczna, można w niej dopatrywać się motywów „trzech braci“, symboli i barw narodowych, połączenia dwóch w jedno, czy też szeroko pojętego „otwarcia sie “…
Koszty budowy zostały oszacowane na 60 mil. koron czeskich.
Miasto powinno zdobyć unijną dotację na ten cel. To symbol połączenia miast i narodów, które kiedyś zostały siłą podzielone.
Nowy most nad Olzą może się pojawić w ciągu dwóch-trzech lat.

W Cieszynie, 8.9.2010 Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar

Studie hraničního mostu pro pěší Studie hraničního mostu pro pěší Studie hraničního mostu pro pěší Studie hraničního mostu pro pěší Studie hraničního mostu pro pěší Studie hraničního mostu pro pěší Studie hraničního mostu pro pěší Studie hraničního mostu pro pěší